ASSAMBUS inbjuder till årsmöte

Tid: Lördagen den 27 mars 2021 kl 15.00

Plats: Videomöte via Zoom (se nedan)

Program:
Kl 15.00 – 15.45       Årsmötesförhandlingar enligt bifogade dagordning.

Kl 16.00 – 16.45       Presentation om småskalig guldutvinning i Burkina Faso av Tongnoma Zongo från Institut National des Sciences des Sociétés au Burkina.

Kl 16.45 – 17.00       Någon mötesdeltagare kan ha något att rapportera om Burkina Faso.

I Burkina Faso och kringliggande länder spelar småskalig guldutvinning en betydande roll såväl för många människors privatekonomi som för den politiska utvecklingen. (Foto: Sten Hagberg)

Obligatorisk anmälan senast torsdagen den 25 mars till Roland : tel 070 -450 50 57, eller SMS  eller mail  till  roland.goransson@bestinterest.se                             

VÄLKOMNA

önskar Styrelsen för ASSAMBUS

************************************

ASSAMBUS årsmöte
Mar 27, 2021 kl 15
Join Zoom Meeting: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62793248436

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 8. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen.
 9. Föredragning och godkännande av ekonomirapporten.
 10. Föredragning av revisionsberättelsen.
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Fastställande av verksamhetsplan, rambudget och årsavgift.
 13. Val av ordförande för verksamhetsåret 2021.
 14. Val av vice ordförande för samma tid.
 15. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen för samma tid.
 16. Val av revisorer.
 17. Val av valberedning.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.

Varmt välkomna!
ASSAMBUS styrelse